Sol·licitud d’accés directe amb reconeixement / convalidació d’estudis universitaris previs

Passos a seguir per realitzar la tramitació electrònica

Passos tramit

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

Escola a la qual adreceu la instància

Exposició de motius i sol·licitud

Que he cursat estudis de: Grau/Màster/altres (no finalitzats o finalitzats sense sol·licitud d'homologació o amb sol·licitud d'homologació denegada) de la titulació:

Ser admès per a cursar la titulació:

Per la qual cosa sol·licito l'estudi de reconeixement o convalidació necessari en el procés d'admissió per canvi d'estudi, centre o d'universitat, essent coneixedor que aquest estudi previ té associada una taxa.

Documentació adjunta

Adjunteu en format electrònic (grandària màxima 19 MB) els documents necessaris per a la tramitació. Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer.

Fitxer adjunt 1

PDF (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 2

PDF (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 3

PDF (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 4

PDF (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 5

PDF (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 6

document, PDF, ZIP (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 7

document, PDF, ZIP (màxim 19Mb)

Fitxer adjunt 8

PDF, ZIP (màxim 19Mb)

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.