Premi UPC de Ciència Ficció Miquel Barceló / Prix UPC de Science-fiction Miquel Barceló

Passos que cal seguir per fer la tramitació electrònica. / Étapes à suivre pour effectuer la procédure électronique

Passos tramit

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

L'autor o autora / l'auteur ou autrice

L'obra / L'oeuvre

---

Les obres han d’estar mecanografiades en DIN A4, a doble espai, i han de tenir una extensió aproximada entre 70 i 115 fulls de 30 línies de 70 caràcters (entre 150.000 i 240.000 caràcters). Adjuntar amb format pdf. NOMES hi ha de figurar el títol. NO L'AUTOR.

Les œuvres, seront dactylographiées à double interligne sur papier DIN A4 et auront entre 70 et 115 pages de 30 lignes de 70 caractères (de 150 000 à 240 000 caractères). Attachez au format pdf. SEUL LE TITRE DOIT APPARAÎTRE ET NON L'AUTEUR OU AUTRICE. 

Format PDF. / Joignez-la au format PDF. 

PDF (màxim 25 MB)

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.