SOL·LICITUD PER A L'EQUIVALÈNCIA DEL GRAU ACADÈMIC DE DOCTOR O DOCTORA

Passos a seguir per realitzar la tramitació electrònica

Passos tramit

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

Detalls de la sol·licitud

i el títol de DOCTOR PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Documentació adjunta

Adjunteu en format electrònic (grandària màxima 19 MB) els documents necessaris per a la tramitació. Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer.

Escriviu l'URL de la vostra tesi o adjunteu-lo al final del formulari.

Aquests documents es poden presentar en format .pdf per correu electrònic abans d'haver estat legalitzats o traduïts (si cal), per a la revisió de la sol·licitud.

Si el resultat de la sol·licitud d'equivalència és favorable, caldrà presentar els originals en paper legalitzats i traduïts, si s'escau, al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, amb còpies d'ambdós documents. Aquest tràmit és indispensable per poder rebre la credencial de doctor.

PDF (màxim 19Mb)

Informació sobre legalització i traducció de documents: vegeu http://doctorat.upc.edu/en/academicmanagement/degrees-and-documents-legalisation?set_language=en

PDF (màxim 19Mb)

Si el resultat de la sol·licitud d'equivalència és favorable, caldrà presentar els originals en paper legalitzats i traduïts, si s'escau, al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, amb còpies d'ambdós documents. Aquest tràmit és indispensable per poder rebre la credencial de doctor.

Jo, el sotasignat, declaro sota la meva responsabilitat que:

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.