SOL·LICITUD PER A L'EQUIVALÈNCIA DEL GRAU ACADÈMIC DE DOCTOR O DOCTORA

Passos a seguir per realitzar la tramitació electrònica

Passos tramit

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

Informació

Si us plau, tingueu en compte que:

  • L'equivalència d'un títol estranger de doctor té associada una taxa de 218,15€. 
  • Els originals del títol i del document identificatiu s'han de presentar a la persona responsable del tràmit en algun punt del procés. Aquest és un requisit indispensable per obtenir el certificat.

Detalls de la sol·licitud

i el títol de DOCTOR PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Documentació adjunta

Adjunteu en format pdf (grandària màxima 19 MB) els documents necessaris per a la tramitació. Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer.

Si el resultat de la sol·licitud d'equivalència és favorable, caldrà presentar els originals legalitzats i traduïts, si s'escau, al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC. Aquest tràmit és indispensable per poder rebre la credencial de doctor.

PDF (màxim 20 MB)

Informació sobre legalització i traducció de documents: vegeu https://doctorat.upc.edu/ca/futurs-doctorands/acces-i-admissio/legalitzacio-de-documents-expedits-a-lestranger

PDF (màxim 20 MB)

Cal indicar el repositori públic o lloc web on estigui publicada la tesi doctoral. Només si aquesta no és accessible s'haurà d'annexar-ne un exemplar.

ZIP (màxim 375 MB)

La UPC es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària en cas de ser necessari.

Jo, el sotasignat, declaro sota la meva responsabilitat que:

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.