Convocatòria d’ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC, FPU-UPC 2023 Complementària - Al·legació

 Presenta al·legacions a la convocatòria

Passos tramit

Els apartats marcats amb * són obligatoris

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

Exposo i sol·licito

Documentació adjunta

Adjunteu en format electrònic els documents que apliquin a la vostra al·legació.

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

No s'ha triat cap fitxer

document, PDF, ZIP (màxim 20 MB)

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.