Convocatòria d’ajuts de formació de professorat universitari per a la realització de la tesi doctoral a la UPC (FPU-UPC 2024) - Sol·licitud

Passos a seguir per realitzar la tramitació electrònica

Passos tramit

Els apartats marcats amb * són obligatoris

Dades personals

Dades de contacte

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.

 Recordeu que heu de fer doble inscripció: a part d'omplir i adjuntar els documents necessaris a aquest formulari, heu de fer la inscripció mitjançant la pàgina web becas-santander.com (l'enllaç concret el trobareu a les instruccions donades aquí).

Altres dades d'interès

Introduïu la vostra data de naixement

Indiqueu si entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018, i després d'haver superat els estudis per accedir al programa de doctorat, s'ha complert qualsevol supòsit d'excepcionalitat relacionats a la convocatòria (art.7).  En cas afirmatiu, recordeu adjuntar el document acreditatiu de l’excepcionalitat a l'apartat de documents annexos.

Dades referents als estudis cursats

Titulació 1

Escolliu una opció si és UPC. Si no és UPC, ompliu els dos camps posteriors.

Important: Cal emplenar obligatòriament aquest camp. No s'acceptaran les sol·licituds que no incloguin aquesta informació.

Important: Cal emplenar obligatòriament aquest camp. No s'acceptaran les sol·licituds que no incloguin aquesta informació.

Titulació 2

Escolliu una opció si és UPC. Si no és UPC, ompliu els dos camps posteriors.

Important: Cal emplenar obligatòriament aquest camp. No s'acceptaran les sol·licituds que no incloguin aquesta informació.

Important: Cal emplenar obligatòriament aquest camp. No s'acceptaran les sol·licituds que no incloguin aquesta informació.

Programa de Doctorat

Altres beques o ajuts

Indiqueu el nom del programa d’ajuts.

Observacions/Comentaris

Documentació adjunta

Adjunteu en format electrònic (grandària màxima 19 MB) els documents necessaris per a la tramitació. Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer.

Adjunteu el model de document que trobareu a la pàgina web de la convocatòria 2024.

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Currículum vitae

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Adjunteu el model de document que trobareu a la pàgina web de la convocatòria 2024.

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Adjunteu l'expedient acadèmic de la titulació NO UPC 1 (si s'escau) No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Adjunteu el certificat d’equivalència de la Titulació NO UPC 1 emès pel Ministeri (si s’escau)

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Adjunteu l'expedient acadèmic de la Titulació NO UPC 2 (si s’escau).

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Adjunteu el Certificat d’equivalència de la Titulació NO UPC 2 emès pel Ministeri (si s’escau). No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

No s'ha triat cap fitxer

PDF (màxim 20 MB)

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la següent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.